ALCODEX PINDADE KIIRDESINFITSEERIMISVAHEND 5L

36,17 €

7,23 €/l


Ravimivorm / pakend
DESOVAHEND
Kogus pakendis
5L

Tootetutvustus, kasutusviis
Pindade kiirdesinfektant. Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend.


ALCODEX on aldehüüdivaba efektiivne vahend pindade ja seadmete (sh meditsiiniseadmete) desinfitseerimiseks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsioonide vältimiseks. ALCODEX on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid ja Grampositiivseid (sh tuberkoloosi tekitaja), viiruseid (sh HBV, HIV, Rotaviirus) ja seeni. Sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi taluvatel pindadel. Toote pH on 6.5-7.5.

Kasutamisjuhised
ALCODEXi kasutatakse valmis töölahusena. Toodet ei lahjendata. Preparaat kantakse kätele, pindadele ja seadmetele pihustamise teel. Pinnad peavad olema kaetud täielikult. Toimeaeg 1-3 minutit. Ei sobi kasutamiseks akrüülklaasile ja alkohollahustuvale lakile. Kui ei teata pinnakatte taluvust, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas. Mitte kasutada koos aldehüüdi sisaldavate toodetega!

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Etanool 96% ….............................................. 75%
Kvaternaarsed ammooniumühendid …......... 0,5%

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend.
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest - mitte suitsetada.
Hoida pakend tihedalt suletuna. Pärast käitlemist pesta käsi hoolega.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Vältida sattumist keskkonda. Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Esmaabi:

Silma sattumise korral: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Võimalusel näidata pakendit või etiketti.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Sissehingamise korral:
Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Säilitamistingimused
Hoida originaalpakendis, temperatuuril kuni 25°C, otsese päikesekiirguse eest kaitstult.

Netokogus
5 L

Loaomanik ja loa number
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS,
Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi vald, 74013 Harjumaa, Eesti
Tel.: +372 6 005 005 / Faks +372 6 005 006

Loa nr: 0073/05