Apteegiteenuste tingimused

 

SüdamE-apteegi veebilehel apteegiteenusele registreerimisel annab isik nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks järgnevatel tingimustel:

  • SüdamE-apteek  töötleb kliendi isikuandmeid apteegiteenusele registreerimiseks, teenuse osutamiseks ja kliendile teenuse ajaloo kuvamiseks.
  • Kliendi isikuandmete töötlemise osas on vastutav töötleja Pharma Holding OÜ (edaspidi Töötleja või SüdamE-apteek), registrikood 12009590, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, e-post: info@sydameapteek.ee
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, säilitab, salvestab, edastab) järgmisi kliendi poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, teenuse nimetus, teenusespetsiifilised andmed, teenuse aeg ja tulemused Kliendi SüdamE-apteegi  kontol (ainult SüdamE-apteegi registreerunud kasutajatel) iseteeninduskeskkonnas.
  • Teenusele registreerimisega seonduvaid kliendi isikuandmeid säilitatakse teenuse osutamise lõpetamiseni ning kustutatakse hiljemalt 1 kuu jooksul teenuse osutamise lõpetamisest. Kui klient on SüdamE-apteegi  kliendikaardi omanik, siis säilitatakse teenusega seonduvaid andmeid, sh tulemusi SüdamE-apteegi  iseteeninduskeskkonnas ning need kustutatakse iseteeninduskeskkonnast kliendi soovil või perioodiliselt vastavalt SüdamE-apteegi  kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.
  • Töötleja lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest, sh isikuandmete töötlemise üldmäärusest  (EL) 2016/679, jõustunud 25. mail 2018) ja isikuandmete kaitse seadusest, peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest ega avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole otseselt seotud SüdamE-apteegi pakutavate teenustega.
  • Töötlejal on õigus edastada teenusele registreerimisel Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Töötleja koostööpartneriks olevale apteegile, kes osutab kliendile apteegiteenust ning teistele koostööpartneritele, kes osutavad SüdamE-apteegile turundus-, IT jmt teenuseid.
  • SüdamE-apteegi  koostööpartneriks olevate apteekide nimekiri on toodud siin: sydameapteek.ee/apteegid.
  • Kliendil on tema isikuandmete töötlemisega seoses isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt infot tema kohta kogutud isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele apteegiteenusele registreerimise eesmärgil; viimasel juhul on Töötleja õigustatud tühistama teenusele registreerimise.
  • Eelmises punktis nimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressile andmekaitse@sydameapteek.ee. Taotluse digiallkirjastamine on vajalik, et saaksime veenduda, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.
  • Teistes küsimustes juhindutakse SüdamE-apteegi  kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.