Apteegi lisateenuste üldtingimused

Kehtivad alates  15. jaanuar 2024

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad apteegi lisateenuste üldtingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad Südameapteegi veebilehel https://sydameapteek.ee/(edaspidi: Veebileht) asuva elektroonilise iseteeninduse keskkonna (edaspidi: Iseteenindus) vahendusel Südameapteegi kaubamärki kandvates apteekides (edaspidi: Südameapteegi Apteek/Apteegid) saadaolevatele lisateenustele (edaspidi: Lisateenused) broneeringute tegemise tingimusi. Lisateenuste loetelu on leitav Veebilehe alamlehelt „Teenused“.

1.2 Veebilehe ja Iseteeninduse haldaja on Pharma Holding OÜ (registrikood: 12009590, aadress: Veskiposti tn 2/1, 10138, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi: Südameapteek).

1.3 Südameapteegil on õigus igal ajal käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta (sh täiendada). Tingimuste muudatustest teatatakse Veebilehe kaudu. Tingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest Veebilehel või muul, Tingimuste muudatustes nimetatud ajal.

1.4 Broneeringule, mis on tehtud Iseteeninduses enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse broneeringu tegemise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Kui mõni Tingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Tingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

1.6 Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.7 Klient mõistab ja nõustub, et Iseteeninduse kasutamisel kohalduvad lisaks Tingimustele ka Südameapteegi Veebilehe Kasutustingimused (kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/sudameapteegi-veebilehe-kasutustingimused) ning Lisateenuse osutamisele võivad kohalduda konkreetse Lisateenuse osutamise tingimused, kui need on Teenuse Osutaja poolt kehtestatud.

1.8 Tingimustest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on vastavalt kohalduvatele õigusaktidele õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.

 

2. Iseteenindus ja Lisateenused

2.1 Veebilehe külastajal (eelnevalt ja edaspidi: Klient) on võimalik Iseteeninduse vahendusel broneerida aegu Lisateenuste kasutamiseks.

2.2 Lisateenusele aja broneerimiseks ei pea Klient Iseteenindusse sisse logima, kuid aja broneerimine sisse logituna võib anda Kliendile erinevad eeliseid (nt soodsam Lisateenuse hind, võimalus Iseteeninduses vaadata oma broneeringute ajalugu).

2.3 Südameapteek ei ole Lisateenuste osutajaks. Olenevalt Lisateenusest osutab Kliendile Lisateenust Südameapteegi Apteegi või muu teenuse osutaja, nt tervishoiuteenuse osutaja (eelnevalt ja edaspidi: Teenuse Osutaja) töötaja.

2.4 Kõik Lisateenused ei ole kättesaadavad kõigis Südameapteegi Apteekides. Valides Iseteeninduses konkreetse Lisateenuse broneerimisvormil valikus olevast piirkonnast huvipakkuva piirkonna linna täpsusega, kuvatakse Kliendile valitud linnas (või külas) tegutsevate Südameapteegi Apteekide loetelu, kus vastavat Lisateenust pakutakse.

2.5 Südameapteegil on õigus muuta omal äranägemisel Veebilehel kuvatavate Lisateenuste nimekirja ja Lisateenuste kohta avaldatud teavet ning oma äranägemisel piirata, peatada või lõpetada Lisateenustele Iseteeninduse vahendusel aja broneerimise võimaluse pakkumine. Südameapteegil on õigus muuta Veebilehel kuvatavaid Lisateenuste hindu, kui Teenuse Osutaja hind muutub.

 

3. Lisateenusele aja broneerimine

3.1 Sobiva Lisateenuse osutamise aja leidmisel saab Klient Iseteeninduse juhiseid järgides broneerida aja vastava Lisateenuse kasutamiseks vastavas Südameapteegi Apteegis.

3.2 Klient on kohustatud enne Lisateenusele aja broneerimist tutvuma ja nõustuma Tingimustega ning andma nõusoleku oma terviseandmete töötlemiseks vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud Südameapteegi Isikuandmete töötlemise reeglites seoses apteegi lisateenustega (kättesaadav: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-reeglid-seoses-apteegi-lisateenustega). Tingimustega tutvumise ja nõustumise ning terviseandmete töötlemiseks nõusoleku andmise märgib Klient broneerimisvormil vastavate linnukestega enne aja broneerimist. Eelnevaga mittenõustumisel ei ole Kliendil võimalik Iseteeninduse kaudu Lisateenusele aega broneerida.

3.3 Klient vastutab broneerimisel esitatud andmete (sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood (kui nõutav), telefoninumber, e-posti aadress) õigsuse eest. Teisele isikule Lisateenusele aega broneerides peab Klient broneerimisel ära märkima, kes on tegelikkuses teenuse saaja ning edastama vastavad andmed (sealhulgas teenuse saaja ehk kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (kui nõutav), telefoninumber, e-posti aadress), vastutades edastatud andmete õigsuse eest, samuti selle eest, et broneeringu tegijal on olemas kõik vajalikud volitused tegeliku teenuse saaja nimel broneeringu tegemiseks ja selleks vajalike nõusolekute andmiseks.

3.4 Kliendi tehtud broneering jõustub ja broneerimisleping broneeritud Lisateenusele loetakse Kliendi ja broneeringus valitud Südameapteegi Apteegi vahel sõlmituks hetkest, kui Kliendile kuvatakse Iseteeninduses teade teenusele eduka registreerimise kohta. Kliendi e-posti aadressile saadetakse broneeringu kohta ka kinnituskiri. Juhul, kui Klient ei saa vastavat kinnituskirja hiljemalt broneeringu tegemisele järgneval päeval, siis tuleb Kliendil Südameapteeki sellest teavitada punktis 1 märgitud e-posti aadressi või telefoni teel. Südameapteek edastab Kliendi broneeringu kohta teabe (Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (kui nõutav), telefoninumber, e-posti aadress, broneeritud Lisateenus, broneeringu kuupäev ja kellaaeg) elektrooniliselt Südameapteegi Apteeki, kuhu Klient Lisateenuse kasutamiseks broneeringu tegi.

3.5 Broneeringu tegemisega Iseteeninduses loetakse, et Klient on andnud nõusoleku broneeritud Lisateenuse saamiseks. Teenuse Osutajal on vastavalt oma äranägemisele õigus küsida Kliendilt enne Lisateenuse osutamist täiendavat kirjalikku nõusolekut.  

 

4. Lisateenuse hind ja selle tasumine

4.1 Lisateenuse hind on toodud Veebilehel vastava teenuse kirjelduse juures. Kui Lisateenuse juures on märgitud lisaks „Tavahinnale“ ka „Kliendihind“, siis kehtib „Kliendihind“ Kliendile, kes esitab Lisateenuse vastuvõtule tulles Südameapteegi püsikliendi kliendikaardi.

4.2 Teenuse Osutajal on igal ajal õigus ühepoolselt Lisateenuste hindu muuta. Broneeringu teinud Kliendile kehtib broneeringu tegemise hetkel Veebilehel kuvatud Lisateenuse hind.

4.3 Klient tasub Lisateenuse hinna Südameapteegi Apteegis kohapeal enne teenuse osutamise alustamist. Olenevalt Lisateenusest tasub Klient Lisateenuse hinna kas Südameapteegi Apteegile või otse vastavale muule Teenuse Osutajale.

 

5. Broneeritud Lisateenuse kasutamine

5.1 Klient kohustub saabuma broneeritud Lisateenuse vastuvõtule vastavasse Südameapteegi Apteeki vähemalt kümme (10) minutit enne broneeringus Lisateenuse osutamiseks kokkulepitud aega.

5.2 Kui Klient on broneerinud aja tervishoiuteenuse osutamisele (nt vaktsineerimine, arsti videokonsultatsioon), siis tuleb Kliendil vastuvõtule kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument.

5.3 Vastuvõtul (samuti sellele eelneval ja järgneval ajal Südameapteegi Apteegis viibides) kohustub Klient käituma Teenuse Osutaja töötajate ja Südameapteegi Apteegi teiste külastajate suhtes viisakalt ja lugupidavalt.

5.4 Klient mõistab ja nõustub, et Teenuse Osutajal on õigus keelduda Kliendile Lisateenuse osutamisest (sh lõpetada Lisateenuse osutamine), kui:

5.4.1 Klient või Südameapteek on broneeringu tühistanud;

5.4.2 Klient ilmub vastuvõtule enam kui kümme (10) minutit pärast broneeritud aega;

5.4.3 Klient soovib saada broneeritud Lisateenusest erinevat teenust;

5.4.4 Klient ei avalda Teenuse Osutajale Lisateenuse osutamiseks vajalikku teavet;

5.4.5 Klient käitub Teenuse Osutaja töötajaga või Südameapteegi Apteegi teiste külastajatega ebaviisakalt, lugupidamatult, vägivaldselt või muul viisil üldtunnustatud käitumisnorme rikkuvalt;

5.4.6 Klient rikub Teenuse Osutaja vara või ähvardab seda teha;

5.4.7 Teenuse Osutaja hinnangul esinevad Kliendil vastuvõtule tulles joobele viitavad tunnused või on Klient muul põhjusel seisundis, mis ei võimalda Teenuse Osutaja hinnangul Kliendile Lisateenust osutada;

5.4.8 Klient võtab tagasi varasemalt Lisateenuse osutamiseks antud nõusoleku või keeldub andmast täiendavat, Teenuse Osutaja hinnangul vajalikku nõusolekut;

5.4.9 piiratud teovõimega Kliendi seadusliku esindaja antud nõusolek Kliendile Lisateenuse osutamiseks kahjustab Teenuse Osutaja hinnangul Kliendi huve;

5.4.10 Kliendil ilmselgelt puudub Lisateenuse vajadus;

5.4.11 Klient taotleb talle Lisateenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Tingimustega, Teenuse Osutaja vastava Lisateenuse osutamise tingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud, mis lubavad Teenuse Osutajal keelduda Kliendile Lisateenuse osutamisest.

 

6. Broneeringu tühistamine

6.1 Kui Klient ei saa broneeritud ajal Lisateenust kasutada ja soovib broneeringu tühistada, kohustub Klient esimesel võimalusel sellest Südameapteeki teavitama, kas: (1) tühistades broneeringu Kliendile saadetud broneeringu kinnituskirjas (punkt 3.4) toodud tühistamise lingi kaudu; (2) helistades vastava Apteegi telefoninumbrile; või (3) kirjutades info@sydameapteek.ee.

6.2 Südameapteegil on õigus tühistada Kliendi tehtud broneering, kui:

6.2.1 Südameapteegile saab teatavaks ootamatu asjaolu, mille tõttu ei ole Teenuse Osutajal võimalik broneeritud ajal Kliendile Lisateenust osutada (nt Teenuse Osutaja töötaja haigestumine, meditsiiniseadme rike, elektri- või sideteenuse katkestus või muu ootamatu asjaolu);

6.2.2 Südameapteegi Apteegi ja Teenuse Osutaja vaheline koostöö Lisateenuse osutamiseks lõpeb;

6.2.3 Südameapteegile saab teatavaks muu asjaolu, mis takistab Kliendile Lisateenuse nõuetekohast osutamist.

6.3 Kui Südameapteek tühistab Kliendi broneeringu punktile 6.2 tuginevalt, teavitab ta sellest Klienti esimese võimalusel, kas (1) helistades Kliendi broneeringus märgitud telefoninumbrile; või (2) kirjutades Kliendi broneeringus märgitud e-posti aadressile. Võimalusel teeb Südameapteek Kliendile ettepaneku broneerida Lisateenuse kasutamiseks uus aeg.

 

7. Isikuandmete töötlemine

Seoses Iseteeninduse ja Lisateenuste kasutamisega töötlevad Südameapteek ja Südameapteegi Apteegid Klientide isikuandmeid kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes (kättesaadav: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek) ja Südameapteegi Isikuandmete töötlemise reeglites seoses apteegi lisateenustega (kättesaadav https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-reeglid-seoses-apteegi-lisateenustega).

 

8. Tagasiside

8.1 Kliendil on võimalik seoses Iseteenindusega või Lisateenuste osutamisega, mille osutajaks on Südameapteegi Apteek esitada ettepanekuid või anda tagasisidet (edaspidi: Tagasiside), Südameapteegile e-kirja teel aadressil info@sydameapteek.ee või kasutades vastavat vormi Veebilehel. Tagasiside andmisel tuleb Kliendil vältida Tagasisides terviseandmete esitamist, s.o Kliendi füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmete esitamist, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevaid andmeid, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.

8.2 Kliendi esitatud Tagasiside, mis on esitatud Lisateenuse osutamise kohta, mille osutajaks on Südameapteegi Apteek, edastab Südameapteek vastamiseks vastavale Teenuse Osutajale, kelle kohta see on esitatud. Kliendi Tagasisidele, mis on seotud Iseteenindusega, vastab Südameapteek.

8.3 Kui Klient soovib esitada tagasisidet seoses Lisateenuse osutamisega, mille osutajaks ei olnud Südameapteegi Apteek, vaid tervishoiuteenuse osutaja, siis tuleb Kliendil esitada vastav tagasiside otse vastavale tervishoiuteenuse osutajale viimase poolt selleks ettenähtud viisil. Kui Klient esitab sellise tagasiside Südameapteegile või Südameapteegi Apteegile, siis tema Kliendi tagasisidet tervishoiuteenuse osutajale edasi ei saada, vaid suunab Klienti esitama vastav tagasiside otse vastavale tervishoiuteenuse osutajale.

 

9. Vastutus

9.1 Südameapteek ei vastuta Teenuse Osutaja tegevuse eest Kliendile Lisateenuse osutamisel. Teenuse Osutaja vastutab Lisateenuse osutamisel oma kohustuste rikkumise tõttu Kliendile tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides (ja Teenuse Osutaja Lisateenuse osutamise tingimustes, kui need on kehtestatud) juhtudel ja korras.