Südameapteegi Veebilehe Kasutustingimused

 

Kehtivad alates 06.november.2019.a.

Tere tulemast Südameapteegi veebilehele!

 

Sissejuhatus

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kehtivad Südameapteegi veebilehe www.sydameapteek.ee ja sellega seotud alamdomeenide suhtes (edaspidi: Veebileht). Veebilehe haldaja on Pharma Holding OÜ (registrikood: 12009590, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi: Südameapteek). Veebilehe eesmärk on tutvustada Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekide teenuseid ja tooteid ning võimaldada Südameapteegi Veebilehe külastajatele (edaspidi: Klient) muud  huvipakkuvat informatsiooni.

Veebilehe kaudu saavad Kliendid samuti juurdepääsu elektroonilise apteegi ostukeskkonnale (edaspidi: e-apteek). e-apteegi pidajaks on Ravimiameti vastava tegevusloa alusel tegutsev Veerenni Apteek OÜ (registrikood: 114767320, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi: Apteek). Apteek on volitanud Südameapteegile Veebilehe ülalpidamist ja arendamist ulatuses, milles on vajalik elektroonilise ostukeskonna olemasolu e-apteegi poolt teenuste pakkumiseks.

Veebilehte kasutades nõustute Te Veebilehe Kasutustingimustega. Palun tutvuge Kasutustingimustega hoolikalt. Kasutustingimustega mittenõustuses, palun lõpetage Veebilehe kasutamine. e-apteegi kasutamise eelduseks on Veebilehe Kasutustingimuste aktsepteerimine ning nendega nõustumine.

 

1.      Veebilehe kasutamine

1.1.  Veebileht kuulub Südameapteegile, millele kuuluvad kõik õigused seoses Veebilehega.  Südameapteegile, Apteegile või nende koostööpartneritele kuuluvad ka kõik autoriõigused seoses Veebilehe kujunduse, Veebilehel avaldatud teabe ja Veebilehel avaldatud kaubamärkidega, välja arvatud, kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt väljendatud teisiti.

1.2.  Südameapteek annab Kliendile Veebilehe kasutamiseks tasuta lihtlitsentsi, mille Südameapteek võib igal ajal tagasi võtta.

 1.3.  Klient kohustub kasutama Veebilehte kooskõlas kõikide kohalduvate õigusaktidega. Klient kohustub mitte kasutama Veebilehel avaldatud sisu (sealhulgas Veebilehel avaldatud pilte, kaubamärke, logosid või muud intellektuaalomandi õigusega kaitstud sisu) ilma selleks seadusest tulenevat õigust omamata.

1.4.  e-apteegist mitteravimite ja ravimite tellimisel kohustub Klient järgima ravimite või mitteravimite tellimisele ja kättetoimetamisele rakendatavaid üldtingimusi (kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/mitteravimite-tervisetoodete-tellimise-uldtingimused  ja https://www.sudameapteek.ee/ravimite-tellimise-ja-kattetoimetamise-uldtingimused ). e-apteegi kasutamisel ja nimetatud mitteravimite ja ravimite tellimisel rakendatavate üldtingimuste aktsepteerimisel tekib Kliendil lisaks õigussuhtele Südameapteegiga Veebilehe ja muude Südameapteegi teenuste kasutamiseks eraldi õigussuhe Apteegiga e-apteegi teenuste kasutamiseks.

1.5. Kui ei ole sõnaselgelt väljendatud teisiti või kontekstist ei tulene teisiti, kohalduvad Kasutustingimustes sätestatud ja Veebilehe suhtes kohalduvad Klientide õigused ja kohustused ka e-apteegile. 

 

2.      Kasutajakonto kasutamine

2.1.  Klientidele, kes on vormistanud endale Südameapteegi ID-kaardi põhise kliendikaardi ning aktsepteerinud Südameapteegi kliendikaardi üldtingimused (kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/pusikliendile) või on registreerinud ennast e-apteegi kasutajaks, luuakse Veebilehe kasutamiseks Kliendi kasutajakonto.

2.2.  Kasutajakonto luuakse automaatselt Südameapteegi ID-kaardi põhise kliendikaardi vormistamisel. Kasutajakonto kaudu saab Klient hallata enda isikuandmeid, tellida huvipakkuvate teemade kohta uudiskirjasid või loobuda uudiskirjade saamisest ning kasutada teisi Veebilehe kaudu pakutavaid teenuseid (sh e-apteegi teenust).

2.3.  Kasutajakontole ligipääsemiseks identifitseeritakse Klient ID-kaardi, mobiil-ID või muu Südameapteegi poolt aktsepteeritud viisil. Klient kohustub hoidma kasutajakontoga seotud salasõnad ja muud identifitseerimistunnused konfidentsiaalsena ning tagama, et kasutajakontole ei pääseks ligi kolmandad isikud.

2.4.  Klient kohustub tagama, et kasutajakontol Kliendi kohta avaldatud teave on õige ja täpne. Kliendi andmete muutumisel või ebaõigete andmete tuvastamise korral kohustub Klient uuendama enda kasutajakontoga seotud informatsiooni, sealhulgas kasutajakontoga seotud e-posti aadressi.

2.5.  Kasutajakonto kasutamiseks annab Klient nõusoleku kasutada Veebilehel nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta loe täpsemalt Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetest, mis on kättesaadav: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek .

  

3.      Isikuandmete töötlemine

3.1.  Südameapteek ja Apteek hindavad Klientide privaatsust kõrgelt ning tagavad Veebilehte ja e-apteeki kasutavate Klientide andmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

3.2.  Seoses Veebilehe ja e-apteegi kasutamisega töötlevad Südameapteek ja Apteek Klientide isikuandmeid kooskõlas Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustega, mis on kättesaadav:  https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek .

  

4.      Vastutus

4.1.  Südameapteek võimaldab Veebilehte  „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Südameapteek ei anna mistahes garantiisid Veebilehe alatise toimimise ja töökorras oleku eest. Südameapteek ei taga, et Veebileht ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Veebileht on igal ajal vaba mistahes vigadest, viirustest, häkkimistest või muudest turvariskidest.

4.2.  Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab Südameapteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

4.3.  Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel (v.a e-apteegis vastava teenuse raames) avaldatud tervisenõuanded ei ole tervishoiuteenuse osutamise raames antud soovitused. Klient vabastab Südameapteegi ja Apteegi vastutusest seoses Veebilehel tervisalase teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasuse osas. Tervishoiuteenuse saamiseks või konkreetsete tervishoiualaste küsimuste korral palume Kliendil pöörduda arsti või apteekri, sh e-apteegi, poole.

4.4.  Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud toodete fotodel on illustreeriv tähendus. e-apteegis müüdavate toodete pakend, värv ja vorm võivad erineda Veebilehel avaldatud fotodel kujutatust. Klient vabastab Südameapteegi ja Apteegi vastutusest seoses Veebilehel avaldatud fotode võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega.

4.5.  Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud teave kaupade kättesaadavuse ja hinna kohta apteekides, sh e-apteegis, ei pruugi olla igal ajal täpne ja ajakohane. Klient vabastab Südameapteegi ja Apteegi vastutusest seoses Veebilehel avaldatud toodete kättesaadavuse ja hinna teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. Toodete kättesaadavuse või hinna kohta teabe saamiseks palume pöörduda konkreetse apteegi poole. Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekide kontaktandmed on kättesaadavad Veebilehel aadressil https://www.sudameapteek.ee/apteegid/.

4.6.  Veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte sisu või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sisule. Klient mõistab ja nõustub, et Südameapteek ega Apteek ei vastuta kolmandate osapoolte sisu, linkide või selle täpsuse või tõelevastavuse eest või kolmandate osapoolte veebilehtede turvalisuse eest. Klient vabastab Südameapteegi ja Apteegi kogu ja mistahes vastutusest seoses kolmandate osapoolte sisu kasutamisega ja nõustub, et kolmandate osapoolte sisu kasutamine, selle õigsusele või täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

4.7. Klient mõistab ja nõustub, et e-apteegis ravimite ja mitteravimite ostmisel ja nõustamisel tekkivaid õigussuhteid reguleerivad vastavalt ravimite või mitteravimite tellimisele ja kättetoimetamisele rakendatavad üldtingimused (kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/mitteravimite-tervisetoodete-tellimise-uldtingimused  ja https://www.sudameapteek.ee/ravimite-tellimise-ja-kattetoimetamise-uldtingimused ).

 

5.      Lõppsätted

5.1.  Südameapteegil on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebilehel. e-apteegi kasutamise tingimuste, eelkõige ravimite või mitteravimite tellimisele ja kättetoimetamisele rakendatavad üldtingimused, muutmisele kohaldatakse lisaks vastavates tingimustes sätestatut.

5.2.  Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

5.3.  Kasutustingimuste mõne sätte tühisuseks osutumisel lähtutakse kohalduvast õigusest või asendatakse tühiseks osutunud säte kohalduva õigusega kooskõlas oleva ning võimalikult suures osas esialgse sättega sarnase sättega.

5.4.  Veebilehe sisu ja sellel pakutavad teenused on suunatud Eesti turule. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

5.5.  Kasutustingimustest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.